Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melike Kocaşaban
Tülay Tellioğlu

Özet

İşletmeler, çevresel bozulmaların azaltılması için sürdürülebilirlikte daha aktif rol oynama talepleriyle daha fazla karşılaşmaktadır. Bu durum çevresel sorumluluğa ve maliyetlerine katlanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İşletme yöneticilerinin çevresel sürdürülebilirlik algıları ve çevre muhasebesine ilişkin tutumlarının ölçülmesi amaçlayan bu çalışma, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde yapılmıştır. Ölçümleme için anket uygulaması yapılmış ve yöneticilerin cevapları; faktör analizi, güvenirlik analizi, yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleri, t testi, varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri ile çözümlenmiştir. Algı ve tutumlarını ölçen faktörlere ilişkin 30 ifadeye yer verilmiş ve 5 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; çevresel sorunlara neden olma durumu, çevre muhasebesi uygulaması, çevresel duyarlılık, işletme performansına etkisi ve çevresel maliyetlerin bilinmesi olarak açıklanmıştır. Bulgular, yöneticilerinin çevreye duyarlı ve çevre maliyetlerinin kaydedilmesi düşüncesinde olduklarını göstermiştir. Yöneticilerin çevreye hassasiyetlerinin yüksek seviyede olduğu ancak çevresel sorunlara neden olma konusunda kendilerini sorumlu hissetmedikleri görülmüştür. Ayrıca, işletmelerde çevresel maliyetlerin bilinmesi ve çevre muhasebesinin gerekli olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kocaşaban, M., & Tellioğlu, T. (2024). Sürdürülebilirlik Muhasebesine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Algı ve Tutumlarına Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Organize Sanayi Bölgesi Çalışması. İşletme Akademisi Dergisi, 5(1), 52–66. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1389
Bölüm
Makaleler