Cilt 1, Sayı 3, 2020

 Kapak  Hakem Kurulu  İçindekiler  Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminin Kar Payı Dağıtımı Üzerine Etkileri
(Profit Share Distribution in the Joint Stock Companies and The Effects of New Coronavirus (Covid 19) Pandemic Era on Profit Share Distribution)
Efe DÜNDAR, Tuğba UÇMA UYSAL
ss.174-186
Doi: 10.26677/TR1010.2020.540
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerli ve Yabancı Sermayeli Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Financial Performance Analysis of Domestic and Foreign Participation Banks in Turkey)
Ateş BAYAZIT HAYTA, Turgay YAVUZARSLAN
ss.187-205
Doi: 10.26677/TR1010.2020.541
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Denetçi Cinsiyetinin Denetim Görüşü Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksinde Bir Araştırma
(The Effect of Auditor Gender on Audit Opinion: A Research in the Bist 100 Index)
Ahmet TANÇ, Dilek ÇARDAK
ss.206-216
Doi: 10.26677/TR1010.2020.542
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Yaratıcı Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Sivas İli Uygulaması
(Creative Accounting Concept and Measuring the Knowledge Levels of Accounting Professionals: Sivas Province Application)
Esra DURAK, Azize ESMERAY
ss.217-234
Doi: 10.26677/TR1010.2020.543
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Effects of Economic Growth on Employment: Comparison of Artificial Neural Network and Multilinear Regression as an Forecasting Model in the Light of GDP and Employment Data
(Ekonomik Büyümenin İstihdama Etkileri: GSYİH ve İstihdam Verileri Işığında Tahminleme Modeli Olarak Yapay Sinir Ağı ve Çoklu Doğrusal Regresyonun Karşılaştırılması)
Merve ÜNLÜ ASLAN, Erhan KAVUNCUOĞLU, Esma UZUNHİSARCIKLI
ss.235-260
Doi: 10.26677/TR1010.2020.544
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Covid-19 Pandemisi Döneminde Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Alınan Önlemler
(Measures Taken in Private and Foreign Capital Banks During the Covid-19 Pandemic Period)
Hale Nur GÜLER
ss.261-274
Doi: 10.26677/TR1010.2020.545
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
COVID-19 Sağlık Krizinde Raylı Toplu TaşımadakiMaliyet Sorununa Bölgesel Tarife Önerisi: Eskişehir Uygulaması
(Regional Tariff Proposal for the Cost Problem in Rail Public Transport During the COVID-19 Health Crisis: Eskişehir Application)
Vedat EKERGİL, Erkan KODALAK
ss.275-293
Doi: 10.26677/TR1010.2020.546
 Özet   Tam Metin