Cilt 2, Sayı 1, 2021

 Kapak Hakem Kurulu İçindekiler Tüm Sayı
Araştırma Makalesi
Effects of Intellectual Capital on Firm Performance Using RIM

Servet AYA, Kadir GÜRDAL
ss.1-24.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.698
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Perakende Ticaret Şirketleri Hisse Senetlerinin Performansının Treynor Oranı ile Ölçümü
(Measurement of The Performance of Stocks of Retail Trade Companies Traded on Borsa İstanbul With Treynor Ratio)
Ateş BAYAZIT HAYTA, Turgay YAVUZARSLAN
ss.25-39.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.699
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lojistik Sektöründe Stratejik Yatırım Kararlarının Pay Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
(The Impact of Strategic Investment Decisions on Stock Returns in the Logistics Sector: Evidence from Borsa İstanbul)
Caner AKBABA
ss.40-56.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.700
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Sipariş Maliyet Yöntemi: Bir Led-Line Üretim İşletmesinde Uygulama
(Job Order Costing Method: Implementation in A Led- Line Manufacturing Enterprise)
Nevin TERCAN, Adnan DÖNMEZ
ss.57-75.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.701
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını Kabullerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
(Investigation of Accounting Professionals’ Acceptance of Turkish Financial Reporting Standards within the Framework of Technology Acceptance Model)
Murat ÖZCAN, Mehmet GÜNLÜK
ss.76-93.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.702
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Lisans Düzeyi Muhasebe Dersi Öğrencilerinin Muhasebe Etiği Algısı: Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
(Accounting Ethics Perception of Undergraduate Accounting Course Students: A Research on the Students of Mardin Artuklu University Business Administration and Economics Departments)
Osman Nuri ŞAHİN
ss.94-102.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.703
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Envanter Defterinin Bağlantısal Bütünsellik Çerçevesinde Dijitalleşmesinin Denetime Etkisi
(The Effect of Digitalization of The Inventory Book in The Linkage Integrity Framework on Audit)
Uğur KARAHAN, Murat KARAHAN
ss.103-122.
Doi: 10.26677/TR1010.2021.704
 Özet   Tam Metin
Araştırma Makalesi
Denetçi Adaylarının Denetimde Kanıt Kavramına Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Approach of Auditing Candidates to The Evidence Concept in Audit)
İlkay Ejder ERTURAN
ss.123-142
Doi: 10.26677/TR1010.2021.705
 Özet   Tam Metin